วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:

ซ่อมคอมลำพูน|ระบบLAN WiFi|ระบบไฟฟ้า|กล้องวงจรปิด|เจซี-คอมพิวเตอร์

Jc-computer | ช่างไฟไฟฟ้าลำพูน-เชียงใหม่| ช่างกล้องวงจรปิด| WiFi Network|ติดต่อ 088-6544163:พี่หนิง , 098-6964544

Solar rooftopงานทั่วไปรายวัน

ขายปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ได้ ขายเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ออกแบบปั้นน้ำโซล่าเซลล์ตามงบประมาณที่ต้องการและการใช้งานที่ถูกต้องของโซล่าเซลล์ จำหน่ายโซล่าเซลล์ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

Spread the love

เครื่องสูบน้ำแบบเคลี่ยนย้ายได้ แบบโซล่าเซลล์ #โซล่าเซลล์ใช้สูบน้ำเคลื่อนทีได้ 1100w

088-654-4163   098-696-4544

#www.prom-construction.com

ขายปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ได้ ขายเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ออกแบบปั้นน้ำโซล่าเซลล์ตามงบประมาณที่ต้องการและการใช้งานที่ถูกต้องของโซล่าเซลล์

คู่มือโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
ฉบับชาวบ้าน

ระบบโซล่าเซลล์เพื่อเกษตรกรรม
ในการพัฒนาโซล่าเซลล์มาใช้เป็นพลังงานทดแทน มีการประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใช้ใน
การเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะพื้นที่ห่างใกลที่ระบบไฟฟ้าพื้นฐานเข้าไม่ถึง การใช้โซล่าเซลล์จึงเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรสามารถประยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบ
ต่างๆ ดังนี้
3.1 เพื่อการสูบน้ำบาดาล
ภาพที่ 22 ชุดสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์
ที่มา https://www.asolar.co.th/solarpump-2/#page-content
ชุดสูบน้ำบาดาลโซล่าเซลล์กระแสตรง สำหรับบ่อบาดาล 4 นิ้ว ขึ้นไป โดยใช้ปั๊มน้ำบาดาล 750 วัตต์
72 โวลล์ ท่อออกขนาด 1.25 นิ้ว สามารถสูบน้ำบาดาลได้ 6,000 ลิตรต่

หมายเหตุเหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้น้ำบาดาล ในพื้นที่ที่แนวสายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ซึ่งสามารถสูบน้ำบาดาล
มาเก็บไว้ในถังหรือบ่อพักเฉพาะในเวลากลางวันงบประมาณ 40,000 – 60,000 บาท
ข้อแนะนำ
ในการเลือกปั๊มน้ำบาดาลนั้น เราควรจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
1.) เราต้องรู้ความลึกของบ่อ หน่วยเป็นเมตร เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดเพราะ ในกรณีที่เจาะบ่อใหม่
สามารถสอบถามได้จากผู้รับจ้างขุดเจาะ สำหรับในกรณีบ่อเดิม สามารถวัดคราว ๆ ได้โดยการใช้เชือกผูกกับสิ่งของ
มีน้ำหนักแล้วย่อนลงไปในบ่อ
2) เราต้องรู้ว่าในแต่ละวันว่าเราจะใช้น้ำกี่ลิตรต่อวัน ในกรณีมีถังพักน้ำ ให้ใช้ปริมาตรของถังพักน้ำหาร
ด้วย 4 ชั่วโมง

3.2 ปั๊มสูบน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์สูบน้ำผิวดิน
ชุดสูบน้ำหอยโข่งโซล่าเซลล์กระแสตรง เป็นระบบทำงานที่ใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำกระแสตรง ปั๊มจะทำงานได้
ในขณะที่มีแสงแดดเพียงพอ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เก็บพลังงาน ระบบนี้จำเป็นต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ ซึ่งควรที่จะ
เป็นแหล่งพักน้ำที่สามารถส่งน้ำไปใช้งานได้ด้วยแรงโน้มถ่วง สำหรับผู้ที่มีแหล่งน้ำผิวดิน เช่น สระ บ่อเก็บน้ำ คลอง

เหมาะสำหรับปั๊มหอยโข่งเหมาะสำหรับใช้สูบน้ำจากสระหรือบ่อเก็บน้ำไปยังถังพักน้ำหรือกระจายไปใน
แปลงเกษตรกรรม มีคุณสมบัติ คือ
– ดูดน้ำได้ลึกไม่เกิน 8 เมตร
– ส่งน้ำในแนวระดับไม่เกิน 14 เมตร
– สูบน้ำได้ 21,000 ลิตรต่อชั่วโมง
– ท่อน้ำเข้า น้ำออกขนาด 2 นิ้ว
– พื้นที่แปลงเกษตรประมาณ 3-5 ไร่
– งบประมาณ 30,000 – 40,000บาท

เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ เคลื่อนที่ได้ 1100w – YouTube

<!– wp:html –>

<!– /wp:html –>